• Vietnam

Giỗ tổ nghề Gốm Thanh Hà

Giỗ tổ nghề Gốm Thanh Hà

07:00 31/08/2017 - 18:00 31/08/2017

Tại Khu miếu Nam Diêu, Thanh Hà

Mồng 10/7 Đinh Dậu

Thành lệ, hằng năm vào khoảng mồng 10 tháng Bảy âm lịch, người dân làng Nam Diêu, làng gốm Thanh Hà, Hội An tổ chức lễ tạ ơn tổ nghệ (nghề)...